Disclaimer

HER Advocaten is een kostenmaatschap waarbij iedere advocaat afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Alle aan ons verstrekte opdrachten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam nr.47/2009. In deze voorwaarden is o.a.de aansprakelijkheid, behoudens het eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook in te zien en te downloaden op www.her-advocaten.nl.