Geschillencommissie

Geschillencommissie Advocatuur

Hofmans Van Eck Rasmussen Advocaten heeft zich vrijwillig aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie, die is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de Stichting Beroep en Bedrijf (SGB).

Indien u een klacht heeft over onze kwaliteit van dienstverlening, kunt u hierover een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Alvorens hiertoe over te gaan, dient u ons eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van uw klacht. Indien u en uw advocaat niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, kunt u uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van uw advocaat indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Als u de klachttermijn(en) heeft overschreden, kan de Commissie – wanneer de advocaat daarom verzoekt – besluiten geen inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen. De Commissie zal op dat verzoek niet ingaan, als zij van mening is dat het niet naleven van de termijn(en) u niet te verwijten is.

Ook uw advocaat kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is onder meer bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Voor nadere informatie over de Geschillencommissie Advocatuur wordt verwezen naar www.geschillencommissie.nl en/of www.advocatenorde.nl.

U kunt tevens nadere informatie opvragen bij de Geschillencommissie en/of de Nederlandse Orde van Advocaten.

Adresgegevens:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600   2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10   Fax: 070-3658814
Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851   2500 GW DEN HAAG
Telefoon: 070-3353549   Fax: 070-3353533