Incasso

Incasso en Incassokosten

HER Advocaten verzorgt de incasso van geldvorderingen voor het MKB. Dit kan gaan om grote bedragen maar ook om kleine bedragen. Immers ook voor kleine facturen heeft u werkzaamheden verricht en/ of diensten geleverd. Bovendien tellen een hoop kleine onbetaalde facturen samen op tot een groot bedrag. Zonde om deze onbetaald te laten.

Men kan als bedrijf overeenkomen dat er een bepaald bedrag aan incassokosten moet worden betaald door de klant indien deze niet tijdig betaalt. Dit kan opgenomen worden in de opdrachtbevestiging of in de algemene voorwaarden. Daarnaast is er meestal een betalingstermijn opgenomen, meestal op de factuur.

Indien een klant niet betaalt binnen de termijn dan wordt er in de regel een herinnering gezonden en eventueel hierna een aanmaning. Wanneer ook dan betaling uitblijft dan is het handig de zaak voor te leggen aan HER Advocaten.

Onderscheid: betwiste en niet betwiste facturen

Indien uw klant de betreffende factuur betwist dan dient u te bezien of de factuur correct is en/ of dat de geleverde diensten en goederen ook daadwerkelijk zijn geleverd en ook op de juiste manier zoals overeengekomen tussen partijen. Indien u van mening bent dat u aan alle gemaakte afspraken heeft voldaan, dan kunt u de zaak ter incasso voorleggen aan HER Advocaten. HER Advocaten beoordeelt de haalbaarheid van de vordering en zal gaan kijken of de betreffende wanbetaler verhaal biedt. HER Advocaten doet dit door het Kadaster te onderzoeken op eigendom en raadpleging van bijvoorbeeld het Centraal Insolventieregister en KvK. Indien HER Advocaten tot het advies komt de gelden te incasseren dan zal HER Advocaten in overleg met u een tarief overeenkomen, welke gebaseerd is op de hoogte van het bedrag en de mogelijke weren van de betreffende klant.

Indien uw klant de betreffende factuur niet betwist dan zal HER Advocaten ook op voorhand de haalbaarheid beoordelen en tevens eerder genoemde onderzoek verhaalbaarheid uitvoeren. Voor de incassering van niet betwiste geldvorderingen hanteert HER Advocaten een transparant beleid tegen zeer aantrekkelijk tarief. Voor een overzicht zie de link Incassotarief HER Advocaten.

Voor het MKB dat zaken doet met consumenten en andere bedrijven, waarbij geen afspraken over de incassokosten zijn gemaakt geldt het volgende.

Per 1 juli 2012 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Hierdoor is wettelijk vastgelegd wat het minimum – en maximumbedrag aan incassokosten mag bedragen. Ook is vastgesteld op welke wijze men aanspraak kan maken op de incassokosten en welke stappen daartoe noodzakelijk zijn.

Van belang is daarbij dat u in uw herinnering/ aanmaning meldt dat de wanbetaler binnen 14 dagen alsnog kosteloos de factuur kan voldoen. Tevens dient u in dezelfde brief op te nemen de hoogte van de incassokosten die na 14 dagen gevorderd kunnen worden indien de wanbetaler ook de herinnering/ aanmaning onbetaald laat. Ook de verdere procedure dient te worden vermeld, bijvoorbeeld dat u de zaak zal aanbrengen bij HER Advocaten indien niet wordt betaald. Indien u deze stappen heeft uitgevoerd dan heeft u dan wel uw incassogemachtigde recht op de incassokosten.

De incassokosten zijn gebasserd op een incassostaffel, zie hieronder:

Maximale incassokosten staffel:

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
Over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

Voor vragen en opmerkingen over de incassokosten zie de link FAQ’s Incassokosten.