FAQ’s Incassokosten

Veelgestelde vragen over incassokosten:

Veel gestelde vragen:

Q:Wat zijn incassokosten?
Kosten die de schuldeiser maakt om een geldvordering te innen als de debiteur deze niet uit zichzelf betaalt.
Q:Aan wie moét de schuldenaar betalen?
De incassokosten zijn verschuldigd als is voldaan aan de vereisten onafhankelijk of ze zijn gemaakt door de schuldeiser zelf of door de incassogemachtigde (bijvoorbeeld HER Advocaten)
Q:Voor wie geldt het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten?
De wijziging is per 1 juli 2012 dwingend recht voor consumenten. Voor bedrijven
is het regelend recht. De incasokosten dienen redelijk en billijkte zijn. De wetgever geeft aan dat 15% een “redelijk” incassopercentage lijkt. Wetgeving voor bedrijven onderling is in de maak en wordt verwacht in het jaar 2013.
Q:Geldt het besluit ook voor vorderingen die al voor 1 juli 2012 zijn vervallen?
De wetswijziging is van toepassing op vorderingen waarin de debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. De verzuimdatum is niet de datum waarop de herinnering/aanmaning is verzonden. Als een schuldenaar niet binnen de overeengekomen termijn zijn vordering betaalt dient hij een aanmaning te ontvangen waarin hij nog 14 dagen in de gelegenheid wordt gesteld om de vordering alsnog te voldoen. In deze brief kan al wel rente worden gevorderd. In de brief dienen de hoofdsom, eventuele rente en de incasso­kosten te worden vermeld. De incassokosten zijn opeisbaar na 14 dagen.
Q:Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht?
Vanaf het moment dat de schuldeiser of HER Advocaten de debiteur 14 dagen in de gelegenheid heeft gesteld de vordering alsnog kosteloos te voldoen. Pas daarna – bij geen of gedeeltelijke betaling – is schuldeiser/HER Advocaten gerechtigd de incassokosten te vorderen
Q:Wat is verzuim?
Indien de temijn voor het nakomen van de verbintenis is verstreken. Wanneer de debiteur in gebreke is gesteld en geen betaling heeft plaatsgevonden (14 dagen brief).
Q:Wat gebeurt er met de incassokosten als de debiteur binnen 14 dagen slechts een gedeelte van de vordering betaalt?
Als een debiteur slechts een deel van de openstaande vordering betaalt is hij nog steeds in verzuim. De schuldeiser/ HER Advocaten is gerechtigd om na 14 dagen incassokosten te vorderen. Deze kosten dienen echter wel berekend te worden over het openstaande saldo. Er hoeft echter niet opnieuw een 14 dagen brief verzonden te worden.
Q:Mogen ook andere kosten worden gevorderd, zoals administratie­kosten?
Nee, de buitengerechtelijke kosten zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht om de geld vordering te innen.
Q:Kunnen als sprake is van een duurovereenkomst per vordering incassokosten worden berekend?
Ja, de wetgever geeft aan dat per vordering incassokosten kunnen worden gerekend als de debiteur voldoet aan de gestelde voor­waarden om de incassokosten te kunnen vorderen (de 14 dagen brief en voorwaarden daarin). Het is overigens niet verplicht om per vordering incassokosten in rekening te brengen. Het is ook mogelijk om over het totale openstaande bedrag (bijvoorbeeld drie openstaande termijn­nota’s) de incassokosten te berekenen. In dat geval moet in de 14 dagen brief het totale openstaande bedrag worden genoemd inclusief de incassokosten die na dag 14 opeisbaar zijn.
Q:Worden de incassokosten inclusief of exclusief BTW in rekening gebracht?
Dat hangt samen met het feit of u als schuldeiser al dan niet BTW-plichtig bent. Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is dient de debiteur de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient dan wel vermeld te worden in de 14 dagen brief.
Q:Is het mogelijk de debiteur direct te dagvaarden als hij na de 14 dagen brief niet heeft betaald?
Nee, dit is niet mogelijk. HER Advocaten zal de debiteur nog één sommatie sturen waarin de openstaande vorderingen, de rente en het exacte bedrag aan incassokosten worden vermeld. Dit is de laatste betaalgelegenheid voor de debiteur. Hierna zal tot dagvaarding worden overgegaan. Uiteraard in overleg met de schuldeiser.