Incassotarief HER Advocaten

Incassotarief HER Advocaten (bij niet betwiste geldvorderingen)

Sommatie buiten rechte.

Maximaal twee sommaties: hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten.

Indien uw vordering (de hoofdsom en wettelijke rente):

  1. niet wordt betaald, dan hoeft u niets te betalen, m.a.w. No cure No pay (dit geldt uitsluitend indien het blijft bij schriftelijke sommaties, indien geprocedeerd gaat worden dan treedt de staffel in werking onder kosten procedure);
  2. en de incassokosten worden voldaan door de debiteur, dan bent u niets extra’s verschuldigd en komen de incassokosten HER Advocaten toe;
  3. (deels) wordt voldaan, maar de incassokosten niet,  dan bent u aan HER Advocaten een vast bedrag aan vergoeding verschuldigd (zie kosten / provisie bij incasso);

In die gevallen dat de incassokosten niet zijn voldaan, maar wel uw vordering of een gedeelte daarvan, dan brengen wij u summiere kosten in rekening. Ook in het geval de debiteur na onze tussenkomst rechtstreeks en exclusief de incassokosten aan u heeft betaald.

Deze kosten zijn:

Kosten/provisie bij incasso (buiten rechte)

Hoogte vordering hoofdsom kosten/provisie ex btw
0 t/m € 2.500 € 95,–
€ 2.501 t/m € 5.000 € 175,–
€ 5.001 t/m € 10.000,- € 245,–
€ 10.001 en hoger € 315,–

In geen geval bent u ten aanzien van de kosten/provisie meer verschuldigd aan ons dan hetgeen u heeft ontvangen van de debiteur.

Wanneer de buitengerechtelijke procedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan de procedure in rechte worden voortgezet. HER Advocaten vraagt hiervoor te allen tijde uw toestemming. HER Advocaten informeert u over de juridische haalbaarheid van uw vordering.

Kosten bij procedure

Het opstellen van de dagvaarding alsmede het voeren van de procedure zijn begroot op de kosten zoals vermeld in onderstaand overzicht. Deze dienen door u te worden voldaan.

Tevens dient u te voldoen het vastgestelde griffierecht (hetgeen betaald dient te worden aan de rechtbank) alsmede de deurwaarderskosten (betekening dagvaarding aan debiteur). Deze dienen vooraf te worden betaald.

Indien u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld dan zal bij een toegewezen kostenveroordeling (proceskosten) het griffierecht alsmede de deurwaarderskosten aan u moeten worden terug betaald door de debiteur/ wederpartij. U betaalt derhalve zelf alleen de kosten zoals blijkt uit het overzicht alsmede eventuele openstaande verschotten (bijvoorbeeld uittreksels). De overige proceskosten (salaris gemachtigde/ advocaat) alsmede eventuele toegewezen buitengerechtelijk incassokosten komen toe aan HER Advocaten.

Indien geen kostenveroordeling ten nadele van de debiteur / wederpartij wordt uitgesproken ( debiteur/ wederpartij wordt in het (grotendeels)gelijk gesteld óf andere oorzaak) dan betaalt u aan HER Advocaten alleen de kosten zoals blijkt uit het overzicht alsmede de verschotten (griffierecht, deurwaarderskosten en uittreksels).

Vordering (ex wettelijke rente) kosten ex btw
0 t/m € 5.000,- € 275,–
€ 5.001 t/m 25.000 € 550,–
€ 25.001 t/m 50.000 € 850,–
€ 50.001 t/m 100.000 € 1500,–
€ 100.001 en hoger € 2500,–

Indien na een verkregen volledige veroordeling (derhalve inclusief kostenveroordeling) de debiteur geen verhaal biedt ( debiteur blijkt na veroordeling te zijn “verdwenen”, is failliet, of heeft geen verhaalbare eigendommen) dan betaalt u ons enkel de kosten zoals blijkt uit het overzicht en de verschotten.

Genoemd voorstel is enkel en alleen gebaseerd op het incasseren van geldvorderingen waarvan de verschuldigdheid alsmede de hoogte daarvan juridisch inhoudelijk niet wordt betwist.

Alle prijzen en informatie genoemd in dit overzicht zijn onder voorbehoud van wijzigingen.