VVE

Een bestuur van een VvE zit meestal voor onbepaalde tijd. Is er bijvoorbeeld een conflict, dan kan de VvE een bestuur op elk moment ontslaan. Hiervoor is wel een meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaren nodig.

Voor een professionele beheerder geldt vaak een opzegtermijn. Als de beheerder een wanprestatie heeft geleverd, geldt die opzegtermijn niet. Hij komt bijvoorbeeld zijn afspraken niet na of hij heeft de administratie niet goed uitgevoerd.  

Appartementseigenaren nemen tijdens de VvE-vergadering besluiten. Deze kunnen nietig zijn of vernietigbaar.

Nietig besluit
Het besluit in strijd is met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten. Het besluit is dan meteen ongeldig.

Vernietigbaar besluit

  • Is niet tot stand gekomen zoals dat hoort, bijvoorbeeld volgens het splitsingsreglement. Of de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of een besproken onderwerp stond niet op de agenda.
  • Is in strijd is met redelijkheid en billijkheid, een juridische term voor sociaal onaanvaardbaar.
  • Strookt niet met het huishoudelijk VvE-reglement.

Wilt u een besluit laten vernietigen, dan moet u een verzoek daartoe indienen bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter). Dit moet binnen 1 maand nadat u van het besluit had kunnen weten. Gaat het besluit om de wijziging van de splitsingsakte, dan geldt hiervoor een termijn van 3 maanden. Een vernietigbaar besluit is pas ongeldig als de rechtbank dit heeft bepaald.

Heeft u geluidsoverlast van medebewoners in het appartementencomplex? Kijk of in het splitsings- of huishoudelijk reglement regels staan over bijvoorbeeld harde vloeren. Bij sommige complexen zijn harde vloeren, zoals parket, plavuizen en linoleum niet toegestaan of alleen onder normen die in het huishoudelijk reglement staan.

Als een lid zijn VvE-bijdrage niet betaalt, kan het bestuur van de VvE een aanmaning sturen. Hierin moet een termijn staan waarin het lid alsnog moet betalen. Als het VvE-lid na de termijn nog niet heeft betaald, kan de bestuurder de vordering uitbesteden aan een deurwaarder. De overige VvE-leden moeten hier dan wel mee akkoord gaan. Als dat ook niet helpt, kan de bestuurder een procedure starten tegen de wanbetaler. Ook hier geldt, dat de andere VvE-leden akkoord moeten gaan met dit besluit.

Als appartementseigenaren er onderling niet meer uitkomen kan de VvE naar de rechter. Dat is wel prijzig en bovendien niet bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen. Procedures voor appartementen vallen vrijwel altijd onder de rechtbank, sector kanton (voorheen kantonrechter). In de sector kanton is een advocaat niet verplicht. Juridische hulp inschakelen is wel aan te raden.

Gaat het conflict over VvE-leden die iets willen tegenhouden? Dan kan uw VvE via de rechtbank het recht krijgen bepaalde besluiten toch te realiseren, tegen de wil van de tegenstemmer(s). Dit kan bijvoorbeeld als eigenaren medewerking weigeren zonder redelijke grond. Bijvoorbeeld door een wijziging van het splitsingsreglement of noodzakelijk onderhoud tegen te houden.